Hoppa till innehåll

EVRY efterfrågar SCBs medverkan i EY-revisionen

Under torsdagen har SCB presenterat reviderad statisk rörande Arbetskraftsundersökningarna (AKU) för perioden juli 2018–september 2019. EVRY har sedan ett antal år varit underleverantör till SCB och har genom telefonintervjuer samlat in en delmängd av den rådata som har varit underlag till AKU. SCB har haft huvudansvar och full insyn i EVRYs processer och metoder för insamling av rådatat. SCB har själva samlat in övrig rådata och ansvarar för att göra de skattningar och statistik som slutligen utgör AKU. SCB har även utbildat och godkänt samtlig EVRY-personal som jobbar med insamlingen.

Med anledning av att SCB har påtalat att det finns avvikelser i EVRYs leverans av rådata och de uppgifter som framkommit i media genomför EVRY nu en revision med EY som extern och oberoende part. Revisionen syftar till att verifiera om det finns någon grund till framförd kritik. Parallellt med detta pågår även en intern genomlysning av arbetet.

_D010062.jpg

Karin Schreil, VD EVRY Sverige

”Insamlingen av rådata till AKU är en komplicerad process, vilken SCB har haft full insyn i under EVRYs utförande av uppdraget. EVRY sätter alltid högt värde på att leverera kvalitet i de uppdrag som vi arbetar med. Eftersom det fortfarande är oklart vilka eventuella brister som föreligger och även hur stor grad detta i så fall har påverkat slutresultatet i statistiken, har vi nu efterfrågat SCBs medverkan i EYs revision”, säger Karin Schreil, VD för EVRY Sverige.

Det har i media även framkommit uppgifter gällande arbetsförhållanden vid EVRYs callcenter. Den senaste tidens rubriker har slagit hårt mot de anställda på callcentret i Solna, som har nåtts av allvarliga anklagelser i media relaterade till leveranser och arbetsmiljö.

”Det som har framförts i media tar vi på största allvar och utreder nu för att se om det finns någon grund för dessa påståenden. Vi har därför valt att utöka den initiala revisionen till att även omfatta arbetsförhållandena på callcentret. Det är av stor vikt för EVRY, både i förhållande till uppdraget för SCB, men även i sin roll som arbetsgivare, att klargöra fakta för att kunna vidta lämpliga eventuella åtgärder", säger Karin Schreil.

EVRY inväntar nu resultatet av den externa revisionen för att kunna konstatera om det finns avvikelser i insamlandet av rådata och om det i så fall skulle kunna ha påverkat resultatet av sådan rådata.

”Vi utgår från att det ligger i båda parternas intresse att få fram fakta genom en oberoende granskning för att förstå vad som eventuellt har orsakat de påtalade avvikelserna. Det är nödvändigt för att undvika att en liknande situation uppstår igen” avslutar Karin Schreil.

EVRY har efterfrågat SCBs medverkan i den pågående revisionen och inväntar nu deras svar.

PR och pressansvarig:
Susanne Delastacia
press@evry.com

Foto: Wilhelm Rejnus