Godkänn

Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies

Läs mer om cookies

Prator säkrar planering av den fortsatta vården efter sjukhusvistelsen

Det är många instanser som behöver få kontakt med varandra när en patient skrivs ut. Det är svårt för slutenvården att hålla reda på vart meddelanden för en enskild patient ska skickas och en ofta tidskrävande uppgift att hitta rätt person inom kommunen för att starta planeringen. Tidigare förorsakade detta stora problem. 

Idag använder Landstinget i Uppsala län it-lösningen Prator som stöd för de olika meddelanden som enligt författningen ska skickas mellan slutenvård och öppenvård samt resultera i en gemensam utskrivningsplanering som signeras av tre parter.

Lösning

Prator är ett planeringsverktyg som styr samspelet mellan primärvård, slutenvård psykiatrisk öppenvård och kommunen. Genom Prator får vårdpersonalen information om när patienter skrivs in och när det är dags för utskrivning. Personalen kan även läsa den aktuella journalen och få fullödig information om tillstånd och behandlingar, vilket ger bättre förberedelse inför utskrivningar. 

Inför utskrivning från slutenvården ska vårdavdelningar på sjukhusen ta initiativ till att en samordnad plan upprättas tillsammans med kommunernas vård och omsorg samt primärvårdens/öppenvårdens läkare. Information ska även överföras till slutenvården från kommunernas vård och omsorg i samband med inskrivning i slutenvården.

Vi har mött stor förståelse för vårdens arbetssätt och behov hos EVRY!

Resultat

Säkrare överföring av information mellan parterna

Inom landstinget i Uppsala län hände det ibland, innan införandet av Prator, att patienter skrevs ut från sjukhuset utan att den nödvändiga kontakten skapades mellan kommunens hälso- och sjukvård och läkare i primärvården.

Oberoende av hur kommunen valt att lägga upp sin organisation så sker adressering till rätt kommunal enhet genom koppling till GIS (Geografiskt informationssystem), nyckelkoder eller aktuell listning på utförare. I primärvården väljs rätt enhet genom koppling till länets husläkarlistning. Psykiatrisk öppenvård väljs manuellt men där är urvalet litet och kännedomen om varandras organisation är stor. 

Förenklad samverkan mellan huvudmän

Prator gör nytta för den enskilde patienten, för landstinget och kommunerna. Systemet är lätt att använda, kräver minimal instruktion och säkerställer den informationsöverföring och planering som författningen kräver. Uppsala läns landsting och kommunerna i Uppsala län har sedan 2004 använt IT-stödet Prator från EVRY för denna samordnade plan vid utskrivning. 

    - Mycket tid gick tidigare åt till att hitta rätt person inom kommunen för att kunna starta planeringen. På en normalstor medicinavdelning kunde man lägga ner ända upp till tre timmar per dag för att söka efter rätt kommunansvariga personer och telefonnummer, minns Ingvar Sjögren, tidigare utvecklingsdirektör i Landstinget i Uppsala Län.

Framgångsrikt samarbete

Uppsala läns landsting och EVRY har framgångsrikt arbetat tillsammans sedan 30 år tillbaka. 

    - Vi har mött stor förståelse för vårdens arbetssätt och behov hos EVRY, säger Barbro Nordström, kontaktperson för Landstinget i Uppsala län. Samarbetet har under 2012-2013 fokuserats på utveckling av samordnad individuell plan, SIP, det vill säga planering inom öppenvård. Arbetet har skett i samverkan med två andra av EVRYs Prator-kunder, landstingen i Västerbotten och Västernorrland. Inom öppenvård finns stora och obearbetade behov av gemensam planering mellan huvudmännen. Implementering av SIP i Prator har under 2014 skett i Västernorrland.

 

Relaterade IT-tjänster

Detta är WEADD™

WEADD™

WEADD™ ROS är en informationstjänst för remiss- och svarshantering som ökar patientsäkerheten och effektiviserar arbetet för såväl vårdpersonal som för de diagnostiska enheterna.

Läs mer