Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

Vi tar ansvar

Över 4 miljoner människor i Norden använder EVRYs tjänster varje dag. Som kund till oss ska du kunna känna dig säker på att våra tjänster kommer från ett stabilt och ärligt företag. Vi tar våra kunder, vårt sociala ansvar, miljön och våra medarbetare på stort allvar, och vi är stolta över vårt arbete.

Vår syn på ansvarsfullt företagande bygger på att verksamheten ska bedrivas med respekt för människor, miljö och samhälle. För att se till att detta tillvaratas på bästa möjliga sätt i alla delar av företaget, fokuserar vi på att utveckla en stark företagskultur, duktiga ledare och ett gott ledarskap. Varje år initieras konkreta och mätbara åtgärder för att uppfylla våra mål kopplat till att minimera vår miljöpåverkan, förbättra våra medarbetares arbetsförhållanden och se till att vi har fortsatt nöjda kunder.

Operation Smile

Operation Smile är en organisation som opererar barn med läpp-, käk- och gomspalt i utvecklingsländer. Årligen får EVRY-medarbetare delta som volontärer under ett medicinskt uppdrag någonstans i världen. Ett uppdrag tar ungefär två veckor under vilka våra medarbetare får hjälpa till och göra skillnad för de utsatta barnen.

Utöver volontärarbetet skänker EVRY årligen ett ekonomiskt bidrag. Vid jul skänks dessutom en extra gåva, och många anställda har valt att avsätta en frivillig del av sin lön varje månad.

Läs mer om Operation Smile och hur vi samarbetar

Miljö

Vi arbetar systematiskt med miljöåtgärder som energieffektivitet, avfallshantering, e-lösningar för samarbete och färre resor.

Energieffektivitet genom teknik är ett viktigt bidrag till att bli ett grönare företag och ger positiva effekter för hela samhället. Vi arbetar därför kontinuerligt med att se till att våra lösningar bidrar till en minskad miljöpåverkan.

EVRY är med i styrgruppen för Grön IT, som är IT-branschens gemensamma ansträngningar för att förbättra miljön. Vi vill att industrin att ta ansvar för sin egen miljöpåverkan, och fokuserar på smarta IT-lösningar som kommer att leda till lägre klimatpåverkan inom andra sektorer.

CO2-redovisning
Sedan 2012 har vi gjort CO2-redovisning i enlighet med rättningslinjer från Greenhouse Gas Protocol. Vi kan alltså se hur vår energiförbrukning utvecklas över tiden.
Förutom att bidra till miljöeffektiviteten internt, ger klimatredovisningen oss möjlighet att delta i Carbon Disclosure Project (CDP). Det är en oberoende ideell organisation som upprätthåller världens största databas över företagens hantering av utsläpp av växthusgaser, inklusive mätning och rapportering.

Etik

Alla medarbetare hos EVRY blir utbildade i våra affärsetiska riktlinjer, som visar hur vi ska förhålla oss till såväl kunder som samarbetspartners. Riktlinjerna visar också hur vi kan bidra till en bra och inkluderande arbetsmiljö, verka för mångfald, och bidra till en hälsosam miljö.

Riktlinjerna gäller såväl styrelse, ledare, medarbetare, inhyrda konsulter och andra som verkar å EVRYs vägnar. De gäller också för våra dotterbolag, medarbetare i del- eller helägda bolag har en skyldighet att sätta sig in i och följa riktlinjerna. 

Mänskliga rättigheter
EVRY blir ett allt mer globalt företag med etableringar i länder som Indien, Ukraina och Lettland. Detta har inneburit att vi har lagt extra fokus på förebyggande arbete med att säkerställa att hela värdekedjan värnar om sina anställdas mänskliga rättigheter.


För att minimera riskerna i vår leverantörskedja ställer vi hårda krav på våra leverantörer. De förväntas leva upp till samma standard som vi själva inom alla områden som rör socialt ansvar, bland annat diskriminering och barnarbete.

Antikorruption
Vi har en restriktiv hållning när det gäller att ta emot gåvor, förmåner eller delta i aktiviteter från samarbetspartners. Detta för att vara säkra på att vi inte hamnar i en situation som kan uppfattas som, eller vara korruption. Det finns en specifik vägledning för hur var och en ska förhålla sig till detta. De anställda har en skyldighet att bekanta sig med denna vägledning och att efterleva den.

Ladda ner EVRYs affärsetiska riktlinjer (Code of Conduct).

Människorna

EVRY har över tio tusen anställda i och utanför Norden. För att leverera de bästa IT-lösningarna och teknikrådgivningen, arbetar vi för att ha nöjda medarbetare som arbetar med tydliga etiska riktlinjer.

Vi genomför årliga medarbetarundersökningar där centrala teman är arbetsmiljö, medarbetares motivation, engagemang, ledarskap och efterlevnad av företagets värderingar. Resultaten av undersökningen resulterar i konkreta förändringsåtgärder.

Jämställdhet
EVRYs nordiska verksamhet har mer än 1600 kvinnliga medarbetare och är därmed en av de största arbetsplatser för kvinnor i IT. Kvinnliga medarbetare utgör 23% av arbetskraften i Norge och 27% i Sverige. Könsfördelningen återspeglas även bland ledarna, 24% av ledarna i Norge och 27% i Sverige är kvinnor.

Anonym kontakt med styrelsen
Vi lägger stor vikt vid att de anställda fritt ska kunna uttrycka sina åsikter och ge återkoppling till styrelsen. För att garantera anonymitet har styrelsen fastställt en kontaktpunkt för "whistleblowers" i advokatfirman Hestenes och Dramer & Co, som kommer att se till att information förmedlas utan att företaget får veta avsändarens identitet.