Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Samfunnsansvar

Over 4 millioner mennesker i Norden bruker EVRYs tjenester hver eneste dag. Som kunde av EVRY skal du være sikker på at våre tjenester kommer fra et bærekraftig og robust selskap. Vi ivaretar våre kunder, samfunnsoppgaver, miljøet og våre ansatte på en måte vi er stolte av.

Vår tilnærming til samfunnsansvar baserer seg på at virk­somheten skal drives med respekt for mennesker, miljø og samfunnet forøvrig. For å sikre at dette ivaretas best mulig i alle deler av selskapet, legger vi vekt på å utvikle en sterk bedriftskultur, dyktige ledere og gode styringsrutiner. Årlig igangsettes det konkrete og målbare tiltak for å innfri målsetninger knyttet til forbedring i selskapets miljøpåvirkning, de ansattes arbeidsforhold og kun­denes tilfredshet.

Miljø

Vi arbeider systematisk med miljøtiltak som energieffektivisering, avfallshåndtering, elektronisk samhandling, reisereduksjon og sunn innkjøpspolitikk.

Energieffektivisering gjennom teknologiutvikling er et viktig bidrag for å bli et grønnere selskap og gir positiv effekt for hele samfunnet. Vi arbeider derfor kontinuerlig for at våre løsninger skal gi redusert miljøpåvirkning.

EVRY er med i styringsgruppen for Grønn IT, som er IT-næringens felles dugnad for et bedre miljø. Vi ønsker at bransjen tar ansvar for egen miljøpåvirkning, og setter fokus på smarte IT-løsninger som skal føre til lavere klimakonsekvenser i andre sektorer.

CO2-regnskap
Siden 2012 har EVRY ført CO2-regnskap i henhold til ret­ningslinjene i Greenhouse Gas Protocol. Vi kan dermed følge med på hvordan energiforbruket vårt utvikler seg over tid.

Ved siden av å bidra til miljøeffektivisering internt, gir klimaregnskapet oss anled­ning til å delta i Carbon Disclosure Project (CDP). Det er en uavhengig ikke-kommersiell organisasjon som oppretthol­der verdens største database av bedrifters håndtering av klimagassutslipp, herunder måling og rapportering.

Gode resultater
I løpet av 2013 tok vi grep som viser at vi ligger helt i tet hva gjelder klimapåvirkning. Fra 2012 til 2013 har vi økt fra 79 til 89 poeng på CDP-skalaen, der 100 er beste score. Vi ser positive miljøeffekter knyttet til vår konsolidering av 18 datasentre til ett, gjennom byggingen av det nye datasenteret på Fet. Dette datasenteret vil ta i bruk et helt nytt og innovativt luftkjølingssystem som fjerner avfallsvarme fra maskinva­ren. Luftkjølingssystemet, kombinert med moderne lavenergiservere vil gjøre datasenteret til et av de mest effektive og bærekraftige i verden.

Etikk

EVRY har forretningsetiske retningslinjer (Code of Conduct) som alle ansatte blir kurset i. Disse vektlegger hvordan hver og en skal forholde seg til kunder og samarbeidspartnere. De legger også føringer for hvordan man skal medvirke til et godt og inkluderende arbeidsfellesskap, sikre mangfold, og bidra til en god miljøstandard.

De forretningsetiske retningslinjene gjelder både for styre­medlemmer, ledere, medarbeidere, innleide konsulenter og andre som opptrer på vegne av EVRY. De gjelder også for konsernets datterselskaper. Medarbeidere i hel- eller deleide selskaper plikter å sette seg inn i og overholde retningslinjene.

Menneskerettigheter
EVRY blir en stadig mer internasjonal virksomhet med etableringer i land som India, Ukraina og Latvia. Dette har ført til at vi har satt ekstra fokus på forebyggende arbeid for å sikre at hele verdikjeden sikrer sine ansattes menneskerettigheter. Ingen skal på noen måte forårsake eller medvirke til brudd eller omgåelse av menneskerettighetene. Vi legger spesielt vekt på å sikre overholdelse av medarbeideres grunnleggende rettigheter.

For å redusere risikoen som er identifisert i vår leve­randørkjede, stilles strenge krav til våre leverandører. Det forventes at de lever opp til samme standard som oss på alle områder knyttet til samfunnsansvar, inkludert forhold rundt diskriminering og barnearbeid.

Antikorrupsjon
Vi har en restriktiv holdning til det å ta imot gaver, ytelser eller aktiviteter fra samarbeidspartnere. Dette for å være trygg på at vi ikke kommer i en situasjon som kan oppfat­tes som, eller er korrupsjon. Det er fastsatt en særskilt veiledning for hvordan hver enkelt skal forholde seg til denne type forhold. De ansatte har plikt til å sette seg inn i denne veiledningen og å etterleve den i praksis.

Menneskene

EVRY har over ti tusen ansatte i inn og utland. For å levere de beste IT-løsningene og teknologirådene, er vi opptatt av å ha fornøyde ansatte som opererer med klare etiske retningslinjer.

Vi gjennomfører årlige medarbeiderundersøkelser. Sentrale temaer her er arbeidsmiljø, ansattes motivasjon, engasjement, ledelse og etterlevelse av selskapets verdier. Resultatene fra medarbeiderunder­søkelsene resulterer i konkrete forbedringstiltak.

Likestilling
EVRYs nordiske virksomhet har mer enn 1 600 kvinnelige medarbeidere og er med dette en av Nordens største arbeids­plasser for kvinner innen IT. Kvinnelige medarbeidere utgjør 23 % av arbeidsstokken i Norge og 27 % i Sverige.  Kjønnsfordelingen gjenspeiler seg også blant lederne, med en kvinneandel på 24 % i Norge og 27 % i Sverige.

Varslingsinstitutt
Vi legger vekt på at ansatte fritt skal kunne uttrykke sine oppfatninger, og kunne gi innspill til styret. For å sikre anonymitet har styret opprettet en varslingskanal, som forvaltes av revisjon- og rådgivingsselskapet BDO. Her er det mulig å føre en skriftlig dialog, inkludert informasjonsutveksling uten at man trenger å oppgi sin anonymitet. Ansatte, så vel som kunder, leverandører eller andre tredjeparter kan benytte varslingskanalen anonymt.

Varslingskanaler
Varslingskanal via BDO

Epost kan også sendes til compliance@evry.com