Gå til innhold
Vedtekter

Vedtekter

EVRY ASA

Ajourført 20. juni 2017

§ 1 – Firma

Selskapets navn er EVRY ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

§ 2 – Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Bærum.

§ 3 – Selskapets virksomhet

Selskapets virksomhet er å utvikle, forvalte og drifte egne og andres IT-løsninger, salg av service- og konsulenttjenester, samt annen virksomhet som har sammenheng med dette. Virksomheten kan drives av selskapet selv, av datterselskaper eller gjennom deltakelse i andre selskaper eller i samarbeid med andre.

§ 4 – Aksjekapital

Aksjekapitalen er kr 648 910 634,75 fordelt på 370 806 077 aksjer, hver pålydende kr 1,75.

§ 5 – Aksjenes omsettelighet

Aksjene i selskapet skal være fritt omsettelige. Aksjene skal være registrert i et verdipapirregister.

§ 6 – Styre

Selskapets styre skal ha fra fem til elleve aksjonærvalgte medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.

§ 7 – Signatur

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Selskapets firma kan også tegnes av styrelederen og ett styremedlem i fellesskap.

§ 8 – Generalforsamling

Dersom dokumenter som omhandler eller beskriver saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelige for aksjonærene på selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til hver av aksjonærene.

Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkalling til generalforsamling.

En aksjonær kan likevel i hvert tilfelle kreve å få tilsendt slike dokumenter.

Aksjeeiere som vil delta i generalforsamlingen, skal melde dette til selskapet innen en frist som angis i innkallingen til generalforsamling, og som ikke kan utløpe tidligere enn fem dager før generalforsamlingen. Aksjeeier som ikke har meldt fra innen fristens utløp, kan nektes adgang.

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres: (i) godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av eventuelt utbytte; (ii) styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte; og (iii) andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

§ 9 – Valgkomité

Selskapet skal ha en valgkomité, som velges av generalforsamlingen.

Valgkomitéen fremmer forslag til generalforsamlingen om valg av styrets leder, styremedlemmer og eventuelle varamedlemmer til styret. Valgkomitéen fremmer videre forslag til generalforsamlingen om honorar til styret.

Generalforsamlingen fastsetter instruks for valgkomitéen og fastsetter honoraret til valgkomitéens medlemmer.