Gå til innhold

Forretningsetiske retningslinjer

EVRY har et sett med Forretningsetiske retningslinjer (Code of Conduct), som dekker et bredt sett av etiske problemstillinger. De etiske retningslinjene utgjør grunnlaget for alle våre retningslinjer og prosedyrer.

Forretningsetikk dreier seg om mer enn å unngå lovovertredelser. Forretningsetikk handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre og overfor omverdenen. Alle tilknyttet EVRY har et ansvar for å følge de regler og retningslinjer som bygger opp under EVRYs verdigrunnlag, og som skaper holdninger vi kan være stolte av.

EVRY er opptatt av at alle engasjerer seg i dette, og at hver enkelt gjennom fellesskapet bidrar til en god bedriftskultur preget av trivsel og trygghet.EVRYs forretningsetiske retningslinjer gjelder primært for styremedlemmer, ledere, medarbeidere, innleide konsulenter, og andre som opptrer på vegne av EVRY. De gjelder også for konsernets datterselskaper.

Det er linjeledelsens ansvar å gjøre disse retningslinjene kjent og sørge for etterlevelse. Som medarbeider i eller tilknyttet EVRY har du plikt til å sette deg inn i og overholde retningslinjene. Den som overtrer EVRYs regler eller retningslinjer må være forberedt på å bli møtt med reaksjon tilpasset overtredelsens art og omfang.

EVRY skal overholde alle gjeldende offentlige lover og regler. Det samme gjelder internt fastsatte retningslinjer. Det er den enkelte ansattes personlige ansvar å sette seg inn i, samt å overholde de krav lover, regler og retningslinjer fastsetter, inklusive krav til regnskapsforhold.

Les også: