Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Når kommer robotene til norske kommuner?

Ledelsen i norske kommuner er overbevist om at kunstig intelligens og automatisering vil forbedre dialogen med innbyggerne fremover. Men bare halvparten er i gang med slike prosjekter. Hvor lang er veien fra ord til handling?

Av: Geir Arne Olsen, Ansvarlig offentlig sektor, EVRY Norge

En undersøkelse som NyAnalyse har utført for EVRY viser at kommunene nå virkelig har fått øynene opp for kunstig intelligens. Hele 81 prosent av landets rådmenn, IT og kommunalsjefer mener at kunstig intelligens blir viktig for forbedret innbyggerdialog og bedre arbeidsprosesser fremover. Samtidig viser undersøkelsen at 43 prosent av kommunene pr i dag ikke har satt i gang IKT-prosjekter som inkluderer kunstig intelligens eller nye løsninger for automatisering.

Dette er i tråd med analyseselskapet Gartners prediksjoner om at 2018 er året da majoriteten av virksomheter vil fokusere på hvordan kunstig intelligens benyttes fremover. De største utfordringene – globalt – er dårlig datakvalitet, lav kompetanse innen kunstig intelligens samt tilgang til gode pilotprosjekter. Gartner mener imidlertid at vi vil se et betydelig kunnskapsløft kommende år, slik at i 2020 vil 85 prosent av alle virksomheter være i gang med pilotprosjekter som omfatter kunstig intelligens.

EVRY er kjent med problemstillingen og vi har tett dialog med kundene om både kunstig intelligens og automatisering. Vi kjenner igjen Gartners observasjon om at det ikke er teknologi, funksjonalitet eller tilgjengelighet som hindrer utviklingen, men kompetanse.  I følge norske rådmenn er det først og fremst den politiske ledelse som trenger et kompetanseløft. Det er derfor gledelig at digitalisering og automatisering nå står sterkt på den politiske agendaen, både under Arendalsuka og i samfunnsdebatten generelt.  Og på Insight, teknologikonferansen som arrangeres av EVRY, slo Statsminister Erna Solberg fast at Norge fortsatt skal være ledende på digitalisering av offentlig sektor. Hun lovte også at tempoet på digitaliseringen skal økes.

Det finnes gode eksempler på kommuner som er godt i gang og som lykkes.

Stavanger kommune og EVRY har gjennomført et prosjekt som automatiserer prosesser i regnskapsavdelingen ved hjelp av robotteknologi. Tidligere måtte medarbeiderne kontrollere at hver eneste anviste faktura var reell før den ble sendt til utbetaling. Nå gjør programvareroboten Robin denne jobben. Han fungerer i praksis på samme måte som en ansatt, og bruker kommunens eksisterende systemer. Stavanger Aftenblad melder at kommunen årlig slipper manuell etterkontroll av 160 000 fakturaer som sparer kommunen for om lag 2 000 arbeidstimer. Regnskapsavdelingen kan dermed bruke mer tid på det de har spisskompetanse på, som å følge opp fagavdelingene og veilede kommunens ansatte.

Automatisering av arbeidsprosesser er et omdiskutert tema og flere frykter kutt i arbeidsplasser. Rutinemessige arbeidsoppgaver som ordinære henvendelser om kommunens tjenester kan erstattes av robotteknologi. Dette er ikke ensbetydende med kutt i arbeidsplasser. Kommuner får mange tusen henvendelser fra innbyggerne sine. Oppgaver som har faste regler og utføres mange ganger, er lønnsomt å automatisere. Ved å la roboter håndtere de ordinære henvendelsene frigis verdifull tid som kommuneansatte kan bruke på å tilby bedre tjenester i saker som krever individuell behandling.

Det finnes mange slike eksempler. Potensialet er enormt! Vi i EVRY ser frem til utviklingen der digitalisering på mange områder vil bidra til å løfte både nye og eksisterende tjenester til innbyggerne i Norge. Vi mener disse tjenester er vesentlig for vår konkurranseevne fremover. Og vi mener – som Erna Solberg – at det haster. 

Undersøkelsen er gjennomført i april og mai 2018 med svar fra rådmenn, kommunalsjefer og IT-sjefer i flere enn 100 kommuner.

  • Her svarer 33 pst. av de spurte at de har 1-2 digitale prosjekter som omfatter kunstig intelligens igangsatt i kommunen det siste året, 7 pst. svarer 3-5 prosjekter, og 5 pst. svarer flere enn 5. Hele 43 pst. svarer «ingen», mens 13 pst. svarer «vet ikke». 
  • På spørsmålet om hvor viktig kunstig intelligens eller nye løsninger for automatisering av arbeidsprosesser eller innbyggerdialog blir for kommunen de neste 3-5 neste årene, svarer 82 pst. enten dels viktig, viktig eller svært viktig (4-6).
  • De tre områdene der kunstig intelligens ventes å utløse størst gevinster finner vi 1. raskere saksgang/kortere svartid, 2. omlegging og forenkling av arbeidsrutiner, og 3. forbedrede innbyggertjenester.  

Kronikken kom først i Dagens Næringsliv 27.08.2018

 

Nye Stavanger kommune

Nye Stavanger kommune får roboter til å flytte all data fra tre til ett system

Les mer
Stavanger kommune_hovedttegningen_lv.jpg