Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Brukervennlig løsning for kvalitetsarbeid

Bjørn Klubbenes er prosjektleder i Fredrikstad kommune, med hovedansvar for innføring av RiskManager i sin kommune.

En brukervennlig løsningen er en forutsetning for å lykkes med kvalitetsarbeidet, da der er svært ulik IT-kompetanse hos den enkelte bruker i kommunen, sier Bjørn Klubbenes, prosjektleder i Fredrikstad kommune.

Fredrikstad kommune var i en situasjon der kvalitetsdokumentasjon både var lagret i ulike formater og på ulike steder. I tillegg var det etablert en rekke manuelle og elektroniske avvikssystem. Kommunen ønsket å få på plass et enhetlig og felles system for hele kommunen, og vurderte dette som avgjørende for å lykkes i kvalitetsarbeidet.

 

All informasjon samlet på ett sted
Fredrikstad kommune har over 5500 ansatte. Dersom alle skulle bruke tid på å lete etter informasjon, ville dette til sammen utgjøre svært mye tid. Kommunen har nå alt samlet i ett felles system, noe som var et viktig kriterium ved anskaffelsen. 

Økt tilgjengelighet til felles prosedyrer o informasjon, har hatt stor betydning i abeidet med iternkontroll og kvalitet. Tdligere ble det brukt alt for mye tid å på søke etter informasjon, og i tillegg var et usikkert om man hadde riktig versjon av dokumentene.

I dag har medarbeiderne trygghet for at de forholder seg til siste og godkjente dokumentversjoner. Rutinene finnes på ett sted, og det er enkelt å søke via RiskManager.

Vesentlige reduksjon av kopiering
Tidligere ble det ofte tatt kopier av gjeldende rutiner, og det fantes derfor mange kopier ute i organisasjonen av samme dokument. Dette var også anmerkning fra tilsynsmyndighetene ved tilsyn. Når prosedyren ble revidert, var det alltid mye forvirring rundt hva som var siste og gjeldende versjon. Dette er ikke tilfellet i dag. Det er den elektroniske utgaven som er det gyldige dokumentet.

Svært brukervennlig løsning
Det er store variasjoner i IT-kompetansen blant brukerne i kommunen, så en enkel og brukervennlig løsning er derfor en forutsetning for å lykkes med kvalitetsarbeidet. RiskManager er svært intuitiv og selvforklarende, noe som gjør at den vanlige sluttbruker kan ta i bruk systemet uten opplæring. Dette er en stor fordel i virksomheter som stadig endrer seg med morganiseringer og nye  mdarbeidere.

Det er lett å fi nne dokumenter, svært enkelt å melde inn/rapportere avvik, skader på ansatte eller forbedringsforslag. Det er også lettvint å legge inn nye dokumenter og vedlikeholde eksisterende.

Oppnår resultat ved å satse på kvalitet
Fredrikstad kommune har sterkt fokus på kvalitet med brukeren i fokus. Avvik vil likevel alltid kunne oppstå, og kommunen jobber med kontinuerlig forbedring. RiskManager støtter alle sider ved dokumenthåndtering, rappor tering av avvik, forbedringsforslag, skader og småskader. Kommunen benytter også app’en for avviksregistrering for å sikre rask tilgang til å kunne melde fra om avvik uansett hvor man befi nner seg. Ledere har i tillegg viktig støtte i eget analyseverktøy.

 

Om dokumetnstyring:
Modulen samler virksomhetens kvalitetsdokumentasjon på en eff ektiv og oversiktlig måte. Dette omfatter i første rekke styringsdokumenter, prosedyrer, oppfølgingsdokumenter og lovhenvisninger.

 


Om Fredrikstad kommune:
Østfolds største kommune • 77 000 innbyggere • Fredrikstad kommune er en aktiv og innovativ kommune, og har bevisst valgt å satse på ny og moderne teknologi. • Anskaffet RiskManager Kvalitetssystem i 2010 • Samarbeidspartner i utvikling av Skademodul og mobil App. www.fredrikstad.komune.no

Relaterte tjenester

RiskManager Kvalitetssystem

RiskManager Kvalitetssystem

RiskManager Kvalitetssystem passer både til offentlig og privat sektor, og kan benyttes for ISO-sertifisering.

Les mer
ephorte

ephorte

Ephorte er et brukervennlig sak- og arkiv system som oppfyller alle lovpålagte krav og er godkjent etter NOARK 5 standarden.

Les mer
ESA8

ESA8

ESA8 gir en helt ny brukeropplevelse for offentlig saksbehandling. Vi har gjort det enkelt å jobbe med flere saker og arbeidsoppgaver samtidig.

Les mer

Interessert i mer informasjon?