Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

EVRY drifter og utvikler motoren i e-resept

Den prisvinnende løsningen e-resept er en samfunnskritisk tjeneste der tilgjengelighet og feilfrie leveranser er avgjørende for den norske folkehelsen. EVRY har utviklet applikasjonen som er selve kjernen i løsningen, og står nå for drift, forvaltning og videreutvikling i samarbeid med Direktoratet for e-helse.


Utfordring

Den statlige forvaltningen skal, så langt det er mulig, være tilgjengelig på nett. Nettbaserte tjenester er hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med innbyggerne. En digital forvaltning skal gi bedre tjenester og bidra til å frigjøre ressurser.

Som et ledd i å digitalisere helse- og omsorgssektoren har utviklingen av elektronisk resept stått sentralt. Hvert år fører feilmedisinering til skader og dødsfall. Helse og omsorgsdepartementet gav Helsedirektoratet (nå Direktoratet for e-helse) oppdrag å utvikle en elektronisk samhandlingskjede for enkel og sikker overføring av reseptinformasjon. Hensikten var å reduserte risikoen for feil i forskrivning og utlevering av legemidler, samt frigjøre ressurser og skape en god publikumstjeneste.

Løsningen måtte oppfylle strenge krav til sikkerhet og personvern, samt være en byggekloss for nasjonale e-helse-initiativ som elektronisk kjernejournal.

Løsning
EVRY ble valgt som leverandør ved utviklingen av e-resept og har jobbet med løsningen i mange år. Dette både i tett partnerskap med Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse.

Utbredelsen av e-resept har vært svært vellykket og over 80 prosent av alle resepter som i dag utstedes er elektroniske. Totalt går det årlig over 369 millioner reseptmeldinger, gjennom løsningen. De aller fleste legekontorer, legevakter og apoteker benytter i dag e-resept, og nå kobles sykehusene på. Målet er at andelen elektroniske resepter skal nærme seg 100 prosent. Når sykehusene er integrert, er det tannleger, pleie- og omsorgstjenesten som står for tur.

EVRY er en strategisk samarbeidspartner for direktoratet for e-helse, og har i dag en drifts- og utviklingsavtale for løsningens kjerneapplikasjon.

– Vi har et tett og godt samarbeid med EVRY som har utviklet og drifter Reseptformidleren, som er en helt sentral komponent i e-resept som løsning. Dette er selve navet i e-resept og kan best forklares som en «reseptbank» med aktive resepter, sier Ingar Dahl som er avdelingsdirektør for produksjon og tjenesteoppfølging i Direktoratet for e-helse.

Det er utviklet en høytilgjengelighetsløsning som kjøres på to fysiske driftssentre med automatisert redundans. Løsningen bruker krypterte linjer fra norsk helsenett og overvåkes av EVRY gjennom en døgnkontinuerlig vaktordning. Det eksisterer ingen kjente tilfeller av falske eller hackede e-resepter.

– E-resept er en samfunnskritisk tjeneste noe både vi og EVRY tar på alvor. Det er satt et tøft tilgjengelighetskrav på 99,99 % på Reseptformidleren, og vi er veldig fornøyd med tilgjengeligheten som leveres. EVRY jobber kontinuerlig med oss for å sikre høy grad av stabilitet og tilgjengelighet, samtidig som vi implementerer ny funksjonalitet og kobler på nye brukere. Det er viktig for oss med en effektiv og robust forvalting og har sammen med EVRY etablert gode rutiner for å problem- og hendelseshåndtering, der de fungerer som vår port for feil- og hendelsesrapportering, sier Dahl.

EVRY bistår også med publikumstjenesten Mine resepter hvor landets innbyggere kan logge seg på og se sine aktive resepter. Løsningen har autentiseringsnivå fire, som krever Bank-ID eller tilsvarende. Det er i dag kun aktive resepter som ligger tilgjengelig i løsningen. Direktoratet for e-helse utvikler og innfører elektronisk kjernejournal, løsningen vil også kunne vise historiske resepter.

Gevinster
E-resept oppfyller strenge krav til sikkerhet og personvern, og er et viktige bidrag til økt pasientsikkerhet og tryggere legemiddelbruk. Løsningen er svært brukervennlig og reduserer risikoen for feil i forskrivning og utlevering av legemidler. E-resept er et viktig bidrag til modernisering av legemiddelforvaltningen og til bedre samhandling i helsetjenesten.

– Reseptformidleren en kompleks applikasjon med integrasjon mot flere andre løsninger. Dette er blant annet elektroniske pasientjournaler der legene forskriver resepter og en digital versjon av felleskatalogen med informasjon om alle godkjente preparater. Det er i tillegg en integrasjon med apotekene, fastlegeregisteret og registre for kvalitetskontroll. Gjennom Helfo er det også integrert en løsning for elektroniske oppgjør. Det går årlig flere milliarder kroner gjennom systemet som er av stor samfunnsmessig betydning, sier Dahl.

Leger får med e-resept mye bedre oversikt over pasientenes totale medisinbruk og historikk. E-resepter kan ikke forfalskes, heller eller mistes eller glemmes da de lagres sentralt slik at både rekvirent og apotekene har tilgang. Apotekene ekspederer ferdig utfylte resepter og trenger sjeldnere å ta kontakt med legen angående uklarheter. Pasienter kan på sin side få fornyet en resept uten å måtte innom legekontoret. Løsningen gir også enklere oppgjørs- og kontrollprosesser og mer korrekt utbetaling av refusjon.

– E-resept er et av de aller beste eksemplene på effektiv digitalisering av offentlig sektor, og vi er stolte over å være en sentral aktør i utvikling og forvaltning av løsningen. EVRY har bred erfaring fra helse- og omsorgssektoren og høy kompetanse innen applikasjonsforvaltning. Vi er opptatt av å hjelpe våre kunder med digital transformasjon og realisering av digitale gevinster gjennom effektiv utvikling, drift, modernisering og innovasjon tilknyttet applikasjoner. Vår konsernsatsning «Application Advantage» skal ytterligere forsterke dette og være en katalysator for å skape digitale fortrinn, sier Geir Arne Olsen, SVP for Public Sector i EVRY.

Veien videre
Ønsker om videreutvikling av e-resept kommer fortløpende. Det jobbes nå med et pilotprosjekt for multidose, som er en ordning der flere preparater kan inngå i ferdige dagspakker. Det er til stor nytte for blant annet pleie- og omsorgssektoren. EVRY er her tungt inne med en sterk kompetansepool.

– Det er god kontinuitet på teamet fra EVRY, noe som gjør at de kjenner både oss og løsningene svært godt. Nå pågår det et stort pilotprosjekt på multidose og løsningen er så og si ferdig utviklet. Alle piloter som dette, med ekte data, leger og innbyggere, behandles som om de er i full produksjon. Teamet i EVRY er flinke og vi er godt fornøyd med den kompetansen de tar med seg inn i viktige prosjekter som dette, sier Dahl.

EVRY har etablert et stort testmiljø for e-resept og det gjennomføres omfattende testing før endringer og ny funksjonalitet settes i produksjon.

 

Bildet: Ingar Dahl, avdelingsdirektør for produksjon og tjenesteoppfølging i Direktoratet for e-helse.
Foto: © Rebecca Ravneberg / Direktoratet for e-helse