Gå til innhold
Samhandling mellom primærhelsetjenesten og helseforetakene

Samhandling mellom primærhelsetjenesten og helseforetakene

Økt pasientsikkerhet og enklere elektronisk hverdag!

Få kvalitet i bestillingsprosessen fra legens journalsystem, gi pasientene økt sikkerhet og spar tid for helsepersonell og pasienter.

IHR er et elektronisk verktøy for samhandling mellom primærhelsetjenesten og helseforetakene. IHR er enkelt å lære, enkelt i bruk og integrert med legekontorets journalsystem.

IHR innebærer elektronisk meldingsutveksling, som erstatter manuelle- og doble papirbaserte prosesser. Ved bruk av IHR er det ikke behov for å sende henvisninger til bildediagnostikk med fysisk post, eller sende mange papirbaserte rekvisisjoner, for eksempel i forbindelse med gravide pasienter. Bestillingene sendes elektronisk. En bestilling kan inneholde flere rekvisisjoner/henvisninger.

I IHR kan informasjon gjenbrukes. Historikk ligger lett tilgjengelig, og bruker har alltid oppdatert analyse- og undersøkelsestilbud.

IHR er valgt av to av de fire helseregionene i Norge: Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge. Fastlegene bruker IHR for rekvirering av laboratoriemedisin og henvisning til bildediagnostikk. Fastlegene rekvirerer tjenester fra en felles tjenestekatalog, for sykehusene i regionen.

Det ligger i planene at kommunehelsetjenesten skal ta i bruk IHR.

Fordeler med IHR

For legekontor:

 • Bestilling av laboratorierekvisisjoner og henvisning til bildediagnostikk i samme løsning
 • Enkel og direkte pålogging fra elektroniskpasientsystem (EPJ)
 • Manuelle og doble prosesser med papir bortfaller
 • Etiketter med prøvetakingsveiledning med blant annet mengde, prøvebeholder og prøvehåndtering
 • Tett integrert med EPJ-system tilrettelegger for gjenbruk av informasjon
 • Alltid oppdatert analyse- og undersøkelsesrepertoar
 • Alltid oppdatert status og sporbarhet for henvisninger og rekvireringer
 • Tilgjengelig historikk og relevant informasjon underbygger bestillinger og videre behandlingsløp
 • Rekvireringsstøtte for laboratorieanalyser tilgengelig via IHR før, under og etter prøvetaking
 • Henvisningsstøtte for bildediagnostikk tilgengelig direkte i IHR
 • Enkelt å opprette grupper hvor flere papirskjemaer blir til én elektronisk bestilling
 • Mulighet for «etterrekvirering»
 • ID-sikring av alle pasientprøver med navn og fødselsnummer, samt rekvirerende lege
 • Veiledende spørsmålsstilling ved rekvirering, slik at relevant informasjon følger prøven fra første stund

For pasienten:

 • Raskere prøvebehandling og prøvesvar på grunn av mer effektiv prøveflyt ved laboratoriet
 • Etiketter med prøvetakings- og behandlingsinformasjon veileder prøvetaker slik at feil prøvebehandling minimeres
 • Sikker overføring av pasientinformasjon – via Norsk Helsenett

For sykehusene

 • Automatisk registrering av bestillinger til fagsystemene, og dermed tidsbesparende for arbeidet på laboratorium
 • God kvalitet på rekvisisjoner og henvisninger
 • Mer effektivt utredningsarbeid
 • Transport- og applikasjonskvittering

IHR lynguider

For leger:

For helsesekretærer:

Fordeler med IHR